Thông tin về lãi suất hiện hành áp dụng cho Hợp đồng bảo hiểm

Lãi suất đầu tư Quỹ liên kết chung 7.0%
(áp dụng từ 01/02/2016)
Lãi suất của khoản tiền mặt định kỳ được tích lũy 6.75 %
(áp dụng từ 01/11/2015)
Lãi suất tạm ứng từ giá trị hợp đồng
(khoản giảm thu nhập đầu tư phát sinh từ khoản tạm ứng tiền mặt và tạm ứng nộp phí bảo hiểm tự động)

11.50 %
(áp dụng từ 01/11/2015)


Lãi suất của phí bảo hiểm quá hạn khi khôi phục hiệu lực hợp đồng

11.50 %
(áp dụng từ 01/11/2015)