Thông tin lãi suất

  Quỹ liên kết đơn vị

  Quỹ Liên kết chung

  Quỹ Hưu trí

  Thông tin lãi suất

 • Quỹ liên kết đơn vị: là quỹ được hình thành từ nguồn phí bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị do Công ty thiết lập tại từng thời điểm.
 • Ngày định giá: là ngày Công ty tiến hành xác định giá đơn vị của Quỹ liên kết đơn vị theo định kỳ do Công ty quy định.
 • Cách định giá Đơn vị quỹ: Giá đơn vị quỹ của một quỹ liên kết đơn vị được xác định vào ngày định giá hàng tuần bằng cách chia Giá trị tài sản thuần của quỹ cho tổng các đơn vị có trong quỹ. Giá đơn vị quỹ sẽ được công bố hàng tuần trên trang thông tin điện tử của AIA.
 • Giá đơn vị quỹ: là giá của một Đơn vị quỹ khi Công ty thực hiện việc mua Đơn vị quỹ của Bên mua bảo hiểm hoặc bán Đơn vị quỹ cho Bên mua bảo hiểm, các giao dịch của hợp đồng sẽ áp giá đơn vị quỹ vào ngày định giá gần nhất, ngay sau khi giao dịch đó được Công ty chấp thuận.
Công ty được phép sử dụng các biện pháp dưới đây để bảo vệ và gia tăng Quyền lợi bảo vệ của khách hàng:
 • Đóng Quỹ liên kết đơn vị để chuyển đổi các tài sản sang một Quỹ liên kết đơn vị mới có cùng mục tiêu đầu tư.
 • Thay đổi tên Quỹ liên kết đơn vị.
 • Chia tách hoặc sáp nhập các đơn vị Quỹ hiện có giúp cho việc quản lý Quỹ được hiệu quả hơn.
 • Ngưng định giá Quỹ liên kết đơn vị và các giao dịch có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp sở/trung tâm giao dịch chứng khoán mà Quỹ liên kết đơn vị đang đầu tư vào bị tạm thời đình chỉ giao dịch.
 • Các biện pháp khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.
 
 

Báo cáo Tình hình hoạt động Quỹ

Báo Cáo Tình Hình Hoạt Động của Quỹ theo năm

.....................................................................................................................................................................................................

Báo cáo tình hình hoạt động Quỹ hưu trí tự nguyện

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................