AIA Vitality là gì?

    Cách tính điểm AIA Vitality

    Phần thưởng

    Câu hỏi thường gặp

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA AIA VITALITY

TRẢI NGHIỆM BẢNG MÔ PHỎNG QUYỀN LỢI THÀNH VIÊN VITALITY

1. Trải nghiệm dễ dàng các bước của chương trình AIA Vitality

2. Mô phỏng quyền lợi của thành viên với sản phẩm bảo hiểm tích hợp

TRẠNG THÁI VÀ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

TRẠNG THÁI AIA VITALITY

Kiếm điểm đóng góp vào Trạng thái AIA Vitality của bạn - Đồng, Bạc, Vàng hoặc Bạch kim. Trạng thái của bạn càng cao, phần thưởng càng lớn.

TẬN HƯỞNG PHẦN THƯỞNG

Hạng thành viên càng cao, phần thưởng càng nhiều

CÁCH TÍNH ĐIỂM AIA VITALITY

Thành viên AIA Vitality dễ dàng tích điểm Vitality để nhận được phần thưởng thông qua các hoạt động sau

TẬN HƯỞNG PHẦN THƯỞNG

Hạng thành viên càng cao, phần thưởng càng nhiều

#AIAOneBillion

AIA One Billion

Engaging one billion people to live Healthier, Longer, Better Lives by 2030

Protection rundown